Ieškome komandos nario - kino, garso ir scenos įrenginių specialisto!
2019 03 04

NIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS „AGILA“
Kviečia į komandą KINO, GARSO IR SCENOS ĮRENGINIŲ SPECIALISTĄ (B lygis)
Pagrindiniai reikalavimai:
1. būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį dirbant kino, garso ar scenos įrenginiais;
3. žinoti elektrotechnikos pagrindus; scenos apšvietimo, įgarsinimo ir kino aparatūros naudojimą, aptarnavimą, elektromechaninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį; įrengimų ir prietaisų maitinimo šaltinių veikimo principus; bendrus pagrindinių apsaugos nuo srovės poveikio reikalavimus;
4. gebėti atlikti renginių įgarsinimo ir apšvietimo funkcijas, gebėti demonstruoti kiną;
5. žinoti saugos darbe dirbant elektros įrengimais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių elektros įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką; įstatyminius darbo organizavimo pagrindus, įstaigos darbų organizavimą.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. užtikrina Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ (toliau – Nidos KTIC „Agila“) stacionarios ir kilnojamos įgarsinimo bei vaizdo aparatūros veikimą laikantis saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
2. aprūpina Nidos KTIC „Agila“ organizuojamus renginius reikiamais garso įrašais, atsako už įrašų garso kokybę renginių metu;
3. įgarsina Nidos KTIC „Agila“ kolektyvų repeticijas ir renginius, gyvo garso koncertus;
4. komplektuoja akustines sistemas;
5. teikia informaciją atvykusių atlikėjų garso operatoriams apie Nidos KTIC „Agila“ technines galimybes įrangai pajungti;
6. rūpinasi renginiams, vykstantiems Nidos KTIC „Agila" patalpose ir lauko sąlygomis, reikiamu elektros pajungimu;
7. demonstruoja kino filmus;
8. padeda techniškai įforminti šventinius ir programinius renginius;
9. rūpinasi vidaus ir išorinio apšvietimo įrenginių saugiu eksploatavimu, priežiūra ir remontu;
10. rūpinasi naujos įgarsinimo, apšvietimo, kino aparatūros bei kitų įrenginių įsigijimu ir esamų įrenginių remontu, priežiūra;
11. dalyvauja ruošiant bei organizuojant įstaigos seminarus, konferencijas ir kt. renginius;
12. kontroliuoja naudojamų įrenginių darbo režimus, derina remonto ir aptarnavimo darbus su tiesioginiu vadovu; esant darbo proceso pakitimui, įrangos gedimui, atsiradus pavojingiems, kenksmingiems ar kitiems rizikos veiksniams nedelsiant informuoja tiesioginį ir įstaigos vadovą;
13. analizuoja ir dalyvauja įrenginių, prietaisų priešlaikinio susidėvėjimo susidarymo priežasčių tyrime, imasi priemonių jų pašalinimui;
14. tvarkingai saugo garso, vaizdo aparatūrą, baigus darbą sudeda ją į tam skirtą patalpą;
15. pagal įstaigos vadovo nurodymą rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informacinę medžiagą;
16. dalinasi darbo įgūdžiais ir įgyta patirtimi apmokant naujai priimtus darbuotojus;
17. laikosi darbo drausmės, darbo saugos taisyklių, užtikrina jam pavestų užduočių įgyvendinimą vykdo kitus įstaigos direktoriaus nurodymų savo kompetencijos ribose.
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. p. personalas@visitneringa.lt