Ieškome komandos nario - viešųjų ryšių specialisto!
2019 03 04

NIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS „AGILA“
Kviečia į komandą VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTĄ (A2 lygis)
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbą su informacinėmis technologijomis, vietos savivaldą, biudžetinių įstaigų įstatymą, darbo kodeksą, turizmo įstatymą bei kitus turizmo informacijos teikimą ir turizmo verslą reglamentuojančius teisės aktus, piliečių teises į informaciją, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą.
4. Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą.
6. Mokėti užsienio kalbas – anglų ar vokiečių pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
7. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programos paketu.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Kuria ir dalyvauja įgyvendinant Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ (toliau vadinama centru) informacinių išteklių valdymo politiką, teikia siūlymus centro direktoriui dėl dokumentų informacinių išteklių valdymo, svetainės tobulinimo.
2. Užtikrindamas, kad visuomenė laiku gautų tikslią informaciją apie centro veiklą, organizuoja informacijos surinkimą iš kitų darbuotojų, Neringos miesto suinteresuotų asmenų, jos apibendrinimą ir pateikimą žiniasklaidos ir kitų visuomenės grupių atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims, koordinuoja centro darbuotojų informacijos skleidimą viešojoje erdvėje.
3. Organizuoja centro informacinių leidinių ir interneto svetainės turinio kūrimą, kartu su kitais centro darbuotojais rengia informaciją.
4. Organizuoja ir kontroliuoja žiniasklaidos priemonių turinio monitoringą, užtikrina centro vadovybės informavimą laiku apie aktualias, reikšmingas ir kritiškas publikacijas bei rengia siūlymus dėl reagavimo į negatyvios informacijos centro atžvilgiu apraiškas.
5. Pavedus organizuoja visuomenės nuomonės tyrimus, gyventojų apklausas.
6. Pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) rengia vadovų viešųjų kalbų, straipsnių, pranešimų projektus.
7. Rengia ir nustatyta tvarka teikia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus, organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą arba vykdo.
8. Vykdo einamąją finansų kontrolę.
9. Užtikrina tinkamą vidinę ir išorinę komunikaciją. Koordinuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą pagal kompetenciją.
10. Teikia veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo ir kt. ataskaitas, informaciją veiklos klausimais.
11. Užtikrina viešojo pirkimo objekto techninės užduoties parengimą, atsakymų konkurso dalyviams laiku pateikimą.
12. Užtikrina priskirtų sutarčių administravimą.
13. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia nuomonę pagal kompetenciją.
14. Atstovauja centrui kitose valstybės institucijose pagal įgaliojimą.
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. p. personalas@visitneringa.lt