KVIETIMAS DALYVAUTI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO TAIKOS G. 4, NERINGA, NUOMOS VIEŠAME KONKURSE
2017 10 12

Viešo konkurso objektas: 79,47 kv.m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos. Patalpas sudaro: kavinė - 53,62 kv.m, rūbinė - 3,91 kv.m, virtuvė - 17,64 kv.m, dalis vestibiulio – 4,3 kv.m (pastato unikalus Nr. 2396-9000-1016).
Turto buvimo vieta: Taikos g. 4, Neringa.
Turto naudojimo paskirtis: kavinės veiklai.
Turto naudojimo sąlygos: kavinės darbo laikas ir muzikavimo garsas derinamas su Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ (toliau - KTIC „Agila“) direktore, atsižvelgiant į KTIC „Agila“ patalpose vykstančius renginius; turtas nesubnuomojamas. Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais negalima.
Asmens, teikiančio papildomą informaciją apie nuomojamą turtą, vardas pavardė, telefono numeris, informacijos teikimo laikas: Marius Valančius, tel. +370 686 20678, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Turto išnuomojimo laikotarpis: 2017 m. lapkričio 7 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. su galimybe pratęsti nuomos sutartį 1 (vienerių) metų laikotarpiui tuo atveju, jeigu nebus pradėti KTIC „Agila“ pastato rekonstrukcijos darbai.
Pradinis turto nuomos mokesčio dydis už mėnesį: 5,31 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Bendra suma – 421,99 Eur (keturi šimtai dvidešimt vienas euras 99 ct) per mėnesį.
Viešo konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis: 421,99 Eur (keturi šimtai dvidešimt vienas Eur 99 ct);
Banko, į kurį turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai:
AB Swedbank, banko kodas 73000,
sąskaitos Nr. LT837300010098655516,
gavėjas Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“,
gavėjo kodas – 190895966,
mokėjimo nurodyme nurodyti: „viešo konkurso dalyvio pradinis įnašas“, dalyvio pavardė/pavadinimas, jei moka kitas asmuo.
Pradinis viešo konkurso įnašas grąžinamas į nelaimėjusių viešo konkurso dalyvių nurodytą sąskaitą banke per dalyvio nurodytą dienų skaičių, bet ne anksčiau kaip per septynias kalendorines dienas.
Paraiškų dalyvauti viešame konkurse pateikimo vieta: Taikos g. 4, Neringa; paraiškas registruoja direktorės pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams Marius Valančius.
Paraiškų dalyvauti viešame konkurse priėmimo ir registracijos data ir laikas: nuo 2017 m. spalio 13 d. iki spalio 26 d. darbo laiku nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 2017 m. spalio 27 d. – nuo 8.00 iki 12.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Turto apžiūros sąlygos: nuomojamą turtą galima apžiūrėti 2017 m. spalio 13 - 27 d. nuo 9.00 – 11.00 val. (asmuo kontaktams – direktorės pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams Marius Valančius, tel. +370 686 20678).
Viešas konkursas vyks adresu: Taikos g. 4, Neringa, KTIC „Agila“ patalpose.
Viešo konkurso vykdymo data ir laikas:
2017 m. spalio 27 d. 13 val.
Asmenys, galintys dalyvauti viešame konkurse: Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti asmenys, turintys teisę užsiimti maisto tvarkymo veikla ir atitinkantys visus Konkurso sąlygų reikalavimus.
Dokumentams, kuriuos reikia pateikti, keliami reikalavimai: Asmenys, norintys dalyvauti ilgalaikio materialaus turto nuomos viešame konkurse ar jų įgalioti atstovai, skelbime nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku asmeniškai ar per įgaliotus asmenis pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su paraiška turi būti pateiktas banko kvito arba mokėjimo pavedimo, liudijančio įmokėtą pradinį nuompinigių dydį, kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu.
Dokumentai turi būti patvirtinti (juridinių asmenų parašu ir antspaudu, fizinių asmenų – parašu). Neužklijuoti, blogai užklijuoti, pažeisti vokai nepriimami.
Voke pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
2. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.
3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis eurais už mėnesį (įrašytas žodžiais ir skaičiumi).
4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
5. Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
6. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens galiojančių įstatų kopija, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Asmuo, pateikdamas registracijai voką, turi parodyti registruojančiam komisijos nariui dokumentą, įrodantį, kad sumokėtas viešo konkurso dalyvio pradinis įnašas.
Jei dokumentai pateikiami per įgaliotinį, įgaliotas atstovas, pateikdamas registracijai voką, turi parodyti registruojančiam komisijos nariui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.