Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinė - Taikos g. 4, Neringa, 93121, identifikavimo kodas 190895966, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo (A2 lygio) pareigoms
2018 11 09

Pareigybė reikalinga įstaigos nuostatuose numatytai veiklai kultūros ir turizmo srityje vykdyti, Neringos savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrai ir rinkodarai, informacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves rinkimui, kaupimui ir teikimui, rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves, analizuoti esamus turizmo išteklius Neringoje, darbo planų turizmo srityje rengimui, teikti pasiūlymus veiklos ir strateginių planų, kultūros ir turizmo srityse rengimui.
Specialieji reikalavimai pretendentui:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu humanitarinių mokslų ar socialinių mokslų srityje ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Būti susipažinusiam su kultūros ir turizmo centrų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos turizmo bei kitus turizmo informacijos teikimą ir turizmo verslą reglamentuojančius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
3. Būti susipažinusiam su Nacionaline turizmo plėtros programa, Neringos savivaldybės turizmo, rekreacijos ir verslo skatinimo programa, Neringos savivaldybės strateginės plėtros planu, mokėti analizuoti turizmo srautus, nustatyti prioritetines turizmo rinkas, mokėti rengti ir įgyvendinti turizmo srautus, nustatyti prioritetines turizmo rinkas, mokėti rengi ir įgyvendinti turizmo rinkodaros plėtros planus, sugebėti organizuoti statistinius turizmo tyrimus ir vykdyti jų analizę;
4. Mokėti vertinti esamą turizmo ir kultūros bei jo verslo aplinką, žinoti turizmo plėtros ir investicijų į turizmą prioritetus ir priemones; turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos srityse, gerai žinoti savivaldybės ir regiono turizmo bei kultūros išteklius ir paslaugas, rinkodaros pagrindus, planavimą bei jo esmę, rinkos tyrimų, įkainių nustatymo principus;
5. Išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, gebėti sisteminti gautą informaciją, žinoti sutarčių sudarymo tvarką;
6. Mokėti organizuoti ir planuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
8. Mokėti anglų kalba B1 lygiu;
9. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Asmens dokumento kopija;
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
3. Gyvenimo aprašymas (CV);
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas);
5. Užsienio kalbos mokėjimo lygi patvirtinančio dokumento kopija.
Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, t. y. iki 2018 m. lapkričio 30 d. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. 8 469 52827 el. p. personalas@visitneringa.lt, www.visitneringa.lt

Konkursas paskelbtas 2018 m. lapkričio 16 d.